A FELHASZNÁLÓ ÉS AZ RGIS KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS

Az RGIS, LLC és az RGIS leányvállalatai (“RGIS”) weboldala az RGIS által üzemeltetett különböző weboldalakból áll. Az “RGIS Weboldal” fogalma alatt itt a www.rgis.com és minden más, kizárólag az RGIS által üzemeltetett weboldalt (“Szolgáltatások”) kell érteni.

Az RGIS Weboldal az itt található feltételek, kikötések és közlemények módosítás nélküli elfogadásának feltételével kerül az Ön rendelkezésére. Az RGIS weboldal használata az Ön beleegyezését jelenti az összes ilyen feltételhez, kikötéshez és értesítéshez.

A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Az RGIS fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa az RGIS weboldalának feltételeit, feltételeit és közleményeit, beleértve, de nem kizárólagosan, az RGIS weboldalának használatával kapcsolatos díjakat.

Ön nem használhatja az RGIS Weboldalt, és nem fogadhatja el a Feltételeket, ha Ön olyan személy, akit az RGIS által nyújtott szolgáltatások igénybevételétől bármely olyan ország törvényei szerint eltiltottak, amelyben Ön lakik, vagy ahonnan a Szolgáltatásokat használja.

Az RGIS fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználók titoktartásának megsértése nélkül összesített információkat közöljön a szélesebb nyilvánossággal vagy a médiával, illetve olyan specifikusabb adatokat, amelyek megosztásához Ön külön és kifejezetten hozzájárul, hogy megoszthassuk azokat.

NINCS JOGELLENES VAGY TILTOTT FELHASZNÁLÁS

Az RGIS Webhely használatának feltételeként Ön garantálja az RGIS számára, hogy nem használja az RGIS Webhelyet olyan célra, amely jogellenes vagy tiltott a jelen feltételek, kikötések és közlemények szerint. Ön nem használhatja az RGIS Webhelyet olyan módon, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy károsíthatja az RGIS Webhelyet, vagy zavarhatja bármely más félnek az RGIS Webhely használatát és élvezetét. Ön nem szerezhet meg, illetve nem próbálhat meg semmilyen anyagot vagy információt olyan módon megszerezni, amelyet nem szándékosan tettek elérhetővé vagy nem biztosítottak az RGIS Webhelyen keresztül. Nem tölthet fel olyan fájlokat, amelyek szoftvert vagy más, a szellemi tulajdonjogok (vagy a magánélethez fűződő jogok) által védett anyagokat tartalmaznak, kivéve, ha Ön rendelkezik az ezekhez fűződő jogokkal, vagy ha Ön rendelkezik azok felett, vagy ha megkapta az összes szükséges hozzájárulást. Nem tölthet fel olyan fájlokat, amelyek vírusokat, sérült fájlokat vagy más hasonló, más számítógép működését károsító szoftvert vagy programot tartalmaznak. Nem hamisíthatja meg vagy törölheti a feltöltött fájlban található szoftver vagy egyéb anyag eredetére vagy forrására vonatkozó szerzői attribútumokat, jogi vagy egyéb megfelelő megjegyzéseket, illetve tulajdonosi megjelöléseket vagy címkéket.

A RENDSZER- ÉS HÁLÓZATBIZTONSÁG MEGSÉRTÉSE

A rendszer- és hálózatbiztonság megsértése tilos. A rendszer- és hálózatbiztonság megsértésére példák a következők:

Az adatokhoz, rendszerekhez vagy hálózatokhoz való jogosulatlan hozzáférés vagy azok használata, beleértve a rendszer vagy hálózat sebezhetőségének szondázására, átvizsgálására vagy tesztelésére, illetve a biztonsági vagy hitelesítési intézkedések megsértésére irányuló kísérleteket az RGIS kifejezett engedélye nélkül;

Az adatok vagy a forgalom jogosulatlan megfigyelése bármely hálózaton vagy rendszeren az RGIS kifejezett engedélye nélkül;

Bármely felhasználó, állomás vagy hálózat szolgáltatásának zavarása, beleértve, de nem kizárólagosan a rendszer túlterhelésére irányuló kísérleteket.

JELSZAVAK ÉS FIÓKBIZTONSÁG

Ön elfogadja és megérti, hogy Ön felelős a Szolgáltatások eléréséhez használt bármely fiókjához kapcsolódó jelszavak titkosságának megőrzéséért.

Ennek megfelelően Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felel az RGIS-nek minden olyan tevékenységért, amely az Ön fiókja alatt történik. Ha tudomására jut, hogy jelszavát vagy fiókját jogosulatlanul használják, beleegyezik, hogy haladéktalanul értesíti az RGIS-t a privacy@rgis.com címen.

AZ RGIS SZÁMÁRA RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT VAGY AZ RGIS WEBOLDALÁRA FELTÖLTÖTT ANYAGOK

Az RGIS nem tart igényt az Ön által az RGIS számára biztosított anyagok (beleértve a visszajelzéseket és javaslatokat), illetve az RGIS weboldalára feltöltött, feltöltött, bevitt vagy benyújtott anyagok (együttesen “Beadványok”) tulajdonjogára. Azonban a Beadványának közzétételével, feltöltésével, bevitelével, megadásával vagy benyújtásával Ön engedélyt ad az RGIS-nek és a szükséges allicenceknek arra, hogy a Beadványát a vállalkozásai működésével kapcsolatban felhasználja, beleértve, de nem kizárólagosan, a következő jogokat: másolás, terjesztés, továbbítás, nyilvános megjelenítés, nyilvános előadás, reprodukálás, szerkesztés, fordítás és újraformázás; amelyek egyike sem fogja felfedni az Ön nevét a Beadványával kapcsolatban, kivéve, ha Ön, az egyéni felhasználó, beleegyezik, hogy az RGIS-szel kötött külön megállapodásban engedélyezi ezt.

Az Ön Beküldésének az itt meghatározottak szerinti felhasználásáért semmilyen kompenzáció nem jár. Az RGIS nem köteles az Ön által megadott bármely beadványt közzétenni vagy felhasználni, és az RGIS saját belátása szerint bármikor eltávolíthatja bármely beadványt.

A Beküldésének közzétételével, feltöltésével, bevitelével, megadásával vagy benyújtásával Ön garantálja és kijelenti, hogy Ön birtokolja vagy más módon ellenőrzi a Beküldéséhez fűződő, ebben a szakaszban leírt összes jogot, beleértve, korlátozás nélkül, minden olyan jogot, amely a Beküldések megadásához, közzétételéhez, feltöltéséhez, beviteléhez vagy benyújtásához szükséges.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ RGIS ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A HASZNÁLAT, AZ ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, AMELYEK AZ RGIS WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY TELJESÍTMÉNYÉBŐL, AZ RGIS WEBOLDAL VAGY A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK KÉSEDELMÉBŐL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL EREDNEK, VAGY BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDNAK AZOKHOZ, A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA VAGY NYÚJTÁSÁNAK ELMULASZTÁSA, VAGY AZ RGIS WEBOLDALON KERESZTÜL SZERZETT BÁRMELY INFORMÁCIÓ, SZOFTVER, TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ GRAFIKA, VAGY AZ RGIS WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL EGYÉB MÓDON EREDŐ, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁSON, AKÁR GONDATLANSÁGON, AKÁR SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY MÁS MÓDON ALAPUL, MÉG AKKOR IS, HA AZ RGIS (VAGY BÁRMELYIK BESZÁLLÍTÓJA) ÉRTESÜLT A KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. MIVEL EGYES ÁLLAMOK/JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, A FENTI KORLÁTOZÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE. HA AZ RGIS WEBOLDAL BÁRMELY RÉSZÉVEL, VAGY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELYIKÉVEL ELÉGEDETLEN, AZ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG AZ RGIS WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK MEGSZÜNTETÉSE.

SZERVIZKAPCSOLAT: privacy@rgis.com

MEGSZÜNTETÉS/HOZZÁFÉRÉSKORLÁTOZÁS

Az RGIS fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor, előzetes értesítés nélkül szerkesszen, visszautasítsa a közzétételt, vagy részben vagy egészben eltávolítson bármilyen információt vagy anyagot, vagy megszüntesse az Ön hozzáférését az RGIS weboldalához és a kapcsolódó szolgáltatásokhoz vagy azok bármely részéhez. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben a jelen megállapodásra Michigan állam törvényei vonatkoznak, és Ön ezennel hozzájárul Michigan állam bíróságainak kizárólagos joghatóságához és helyszínéhez az RGIS weboldal használatából eredő vagy azzal kapcsolatos minden vitában. Az RGIS Webhely használata nem engedélyezett olyan joghatóságban, amely nem alkalmazza a jelen feltételek és kikötések minden rendelkezését, beleértve korlátozás nélkül ezt a bekezdést. Ön elfogadja, hogy a jelen megállapodás vagy az RGIS Weboldal használata következtében Ön és az RGIS között nem áll fenn közös vállalat, partnerség, munkaviszony vagy ügynöki kapcsolat.

A jelen megállapodás RGIS általi teljesítése a hatályos törvények és jogi eljárások hatálya alá tartozik, és a jelen megállapodásban foglaltak nem sértik az RGIS azon jogát, hogy megfeleljen a kormányzati, bírósági és bűnüldözési kéréseknek vagy követelményeknek, amelyek az RGIS weboldalának használatával vagy az RGIS által az ilyen felhasználással kapcsolatban megadott vagy gyűjtött információkkal kapcsolatosak. Ha a jelen megállapodás bármely része a vonatkozó jogszabályok alapján érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, beleértve, de nem kizárólagosan, a fentiekben meghatározott szavatossági kizárásokat és felelősségkorlátozásokat, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe egy olyan érvényes, végrehajtható rendelkezés lép, amely a legjobban megfelel az eredeti rendelkezés szándékának, és a megállapodás többi része továbbra is érvényben marad. Hacsak a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, ez a megállapodás képezi a felhasználó és az RGIS közötti teljes megállapodást az RGIS Webhely tekintetében, és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű kommunikációt és javaslatot, legyen az elektronikus, szóbeli vagy írásbeli, a felhasználó és az RGIS között az RGIS Webhely tekintetében. A jelen megállapodás és az elektronikus formában adott bármely értesítés nyomtatott változata ugyanolyan mértékben és feltételek mellett elfogadható a jelen megállapodáson alapuló vagy azzal kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint az eredetileg nyomtatott formában keletkezett és vezetett egyéb üzleti dokumentumok és nyilvántartások. A felek kifejezett kívánsága, hogy ez a megállapodás és minden kapcsolódó dokumentum angol nyelven készüljön, és a Feltételek angol nyelvű jelentése lesz irányadó az Ön és az RGIS közötti kapcsolatra.

MAGÁNÉLET ÉS SZEMÉLYES ADATOK

Az RGIS adatvédelmi gyakorlatáról az RGIS adatvédelmi szabályzatát a http://www.rgis.com/us_en/privacypolicymain.aspx weboldalon olvashatja. Ez a szabályzat elmagyarázza, hogy az RGIS hogyan kezeli az Ön személyes adatait, és hogyan védi az Ön magánéletét a Szolgáltatások használata során. Ön beleegyezik abba, hogy adatait az RGIS adatvédelmi szabályzatának megfelelően használják fel.

ÖRÖKÖSÖDÉSI JOGOK

Amikor a jelen Feltételek megszűnnek, a megszűnés nem érinti az összes olyan jogokat, kötelezettségeket és kötelezettségeket, amelyek Önt és az RGIS-t megilletik, amelyeknek Ön és az RGIS alá vannak vetve (vagy amelyek a Feltételek hatályban tartása alatt keletkeztek), vagy amelyek határozatlan ideig fennállnak, és a jelen megállapodás rendelkezései továbbra is határozatlan ideig vonatkoznak az ilyen jogokra, kötelezettségekre és kötelezettségekre.

SZERZŐI JOGI ÉS VÉDJEGYBEJELENTÉSEK

Az RGIS weboldalának minden tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Minden jog fenntartva.

TRADEMARKS

Az RGIS, az RGIS logó és az RGIS weboldalával kapcsolatban használt egyéb RGIS védjegyek, szolgáltatási védjegyek, grafikák és logók az RGIS, LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A fent említett védjegyek egyikére sem kap semmilyen jogot vagy licencet, és továbbá beleegyezik, hogy nem távolítja el, nem tünteti el és nem módosítja el a szolgáltatásokon elhelyezett vagy azokban szereplő tulajdonosi bejelentéseket (beleértve a védjegy- és szerzői jogi bejelentéseket).

Az itt kifejezetten nem biztosított jogok fenntartva vannak.

A SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS BEJELENTÉSEK ÉS ELJÁRÁS

Ha Ön szerzői jogtulajdonos, és úgy véli, hogy az Ön szerzői joggal védett anyagát a Webhelyen keresztül olyan módon reprodukálták, tették közzé vagy terjesztették, amely szerzői jog megsértésének minősül, kérjük, tájékoztassa kijelölt szerzői jogi képviselőnket a generalcounsel@rgis.com vagy a ecordier@rgis.com címre küldött írásbeli értesítéssel. Felhívjuk figyelmét, hogy az ebben a bekezdésben megadott elérhetőségek csak a szerzői jogok feltételezett megsértésére vonatkoznak. Az egyéb ügyekkel kapcsolatos elérhetőségeket a jelen Felhasználási feltételek vagy a Webhely máshol tartalmazza.

MINDEN OLYAN MEGKERESÉSRE, AMELYET NEM ENNEK AZ ELJÁRÁSNAK MEGFELELŐEN NYÚJTANAK BE, NEM KAPNAK VÁLASZT.

ÁLTALÁNOS JOGI KIFEJEZÉSEK

A Feltételek képezik a teljes jogi megállapodást Ön és az RGIS között, és szabályozzák a Szolgáltatások Ön általi használatát (kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az RGIS külön írásbeli megállapodás alapján nyújthat Önnek), és teljes mértékben felváltanak minden korábbi megállapodást Ön és az RGIS között a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Ön elfogadja, hogy az RGIS értesítést küldhet Önnek e-mailben, postai úton vagy a Szolgáltatásokban közzétett értesítésekkel, beleértve a Feltételek módosításait is.

Ön elfogadja, hogy ha az RGIS nem gyakorolja vagy érvényesíti a Feltételekben foglalt bármely jogát vagy jogorvoslati lehetőségét (vagy amelyet az RGIS bármely alkalmazandó jog alapján élvezhet), ez nem tekinthető az RGIS jogairól való hivatalos lemondásnak, és ezek a jogok vagy jogorvoslati lehetőségek továbbra is az RGIS rendelkezésére állnak.

Ha bármely, a kérdés eldöntésére hatáskörrel rendelkező bíróság úgy dönt, hogy a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen, akkor az adott rendelkezés a Feltételekből törlésre kerül anélkül, hogy a Feltételek többi részét érintené. A Feltételek többi rendelkezése továbbra is érvényes és végrehajtható marad.